Sarıkamış ilçesinde tarihi eserler, Köroğlu, Bardız, Zivin, Kızlar, Verişan, Mıcıngert, Kırankaya Kaleleri Yedi Kilise, Küp Kilise, Katerina Köşkü, CerAtölyeleri, Kazım Karabekir Camii, Oğuz Mezarları, Sanamer, Hünkar Düzü gibi tarikat konaklama yerleri, Taşlı Güney Köyü Kaya Mağaraları ve Uraıtulara ait Sarıkamış yazılı kayaları.

Mıcıngert Kalesi: Bu kale Karaurgan Bucağına bağlı eski Osmanlı Rus hududunda bulunan ve 1960 yılında adı lnkaya olarak değiştirilen köyün doğusunda yükselmektedir. Aşağı Pasin diye bilinen coğrafyanın merkezinde yekpare bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, dikdörtgen bir plan düzeni gösterir.

Mıcıngert kalesinin ilki ne zaman ve kimler tarafından inşaa edildiği bilinmemektedir. Ancak kalede 7. ve 8. yüzyılın mimari ve taş süsleme özelliklerini yansıtan uygulamalar görüldüğü gibi, daha önceki dönemlere ait özellikleri görmekte mümkündür.

Köroğlu Kalesi: Karaurgan bucağına bağlı Köroğlu köyünün kuzeybatısında doğal kayalık üzerine inşaa edilmiş bir kaledir. Arazinin yüksek noktasına inşaa edilmiş olan kale, hemen yanındaki vadiye hakim bir konumdadır.

Konumu malzemesi ve yapım tekniği ile Micingiıt ve Zivin Kalelerini akla getiren yapı, onlara göre daha küçük ölçülerde inşaa edilmiştir.Kartal yuvasını andıran kayalığın üzerindeki kaleye kuzey yönden çıkılmaktadır. Doğal kayalığın etrafı alttan çepeçevre oyularak bir savunma hendeği meydana getirilmiştir. Kuzeydeki giriş kapısı iki yandan burçlarla takviye edilmiştir. Güneydoğu köşedeki dikdörtgen kaideli taşıntının ana burç olduğu burcun içerisinin de barınma amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Zivin kalesi: Kalenin ne zaman yapıldığı kesinlik kazanmamıştır. Bununla beraber, kale çevresinde Urartulara ait seramik parçalar bulunmuştur. Buna dayanarak kalenin Urartu döneminde kurulup Selçuklu ve Osmanlı döneminde de kullanıldığı sanılmaktadır. Günümüze son derece harap bir durumda gelmiş olan kalenin sur duvarları büyük ölçüde yıkılmıştır. Kaba moloz taştan yapılan kalede yer yer arazideki kayalardan da yararlanılmıştır.

Kızlar Kalesi: Sarıkamış'ın güneydoğusundaki ormanda keklik deresi mevkiinde inşaa edilmiş bir kale olup doğudaki keklik deresinin, batıdan geçen dere ile birleştirilip sarp ve yüksek tepe üzerinde kurulmuştur. Bu kalenin konum ve mimari özellikleri de Urartu kalelerini akla getirmektedir. Bir iç ve bir dış kaleden oluşan yapı, kuzey-güney doğrultusunda inşaa edilmiş olup sarp ve müstahkem bir görünüm arz eder. Kuzeydoğu iç kale güneybatı da ise dış kale surları yer alır.

Sırataşlar Kalesi: Sarıkamış İlçesi'nin 30 km batısında Sırataşlar Köyü sınırları içerisindedir. Bulunduğu konum bakımında bölgeye hakim olan kale İnkaya Köyü'ndeki diğer bir önemli kale olan Micingert Kalesine yakın bir konumdadır. Kale çanak-çömlek buluntuları ışığında Demir ve Orta Çağ özelliği taşımaktadır.

Kırankaya Kalesi (Asboğa): Kars İli, Sarıkamış İlçesi'nin 18 km kuzeydoğusunda modern Erzurum Kars karayolu üzerinde yer almaktadır. 1925 m rakımlı olan kale tarihi yolları kontrol altında tutabilecek bir konumdadır. Büyük oranda tahrip olan kalenin bölgenin büyük ve önemli kalelerinden biri olduğu görülmektedir. Günümüzde doğu duvarının ayakta kalabildiği kale mimari ve çanak-çömlek buluntuları ışığında Demir Çağ özelliği taşımaktadır.

Taşlıgüney Kalesi ve Kaya Odaları: Kars ili, Sarıkamış İlçesi'nin 48 km güneybatısında ve Taşlıgüney Köyü'nün 4 km kuzeybatısında yer almaktadır. Merkez bir kale ile çok sayıda kaya odasından oluşmaktadır. Kale kabaca işlenmiş taşlardan harç ile inşa edilmiş bir Orta Çağ Kalesi'dir. Büyük oranda tahrip olan kaya odalarının bir kısmı kaya kilisesi bir kısmı ise barınma yapılarıdır. Günümüzde inşa edildiği kaya türünün de etkisiyle büyük ölçüde tahrip olan kaya odalarının bir kısmına ulaşımda mümkün değildir. Kale ve diğer yapılar tipik bir Orta Çağ yerleşmesi özelliği taşımaktadır.

Katerina Köşkü: Sarıkamış'ta ilçenin kuzeybatısında, şehirden 1 km kadar uzaklıkta ve orman içinde yer alan bir yapıdır. 1877 - 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası buraları işgal eden Rus Çarı 2.Nikolanın hanımı Katherina için yaptırılmış olan bu köşk şehir merkezinden uzağa yüksek ve sakin bir yere inşaa edilmiştir. Köşkün iki sütunu giriş sahanlığına merdivenle ulaşılmaktadır. Köşkün altına arazinin eğimine uygun olarak bodrum yapılmıştır. Bina peç sistemi ile bacanın duvarlar içinde dolaştırılması ile ısıtma sağlanmaktadır.Bu sistem başta Sarıkamış olmak üzere Kars ve Erzurum'daki Rus işgali sırasında yaptırılmış binaların ve diğer taş yapıların hemen hepsinde kullanılmıştır.

Kazım Karabekir Camii: Hükümet Konağı yanında yer alan yapı Rus Çarı 2. Nikola tarafından 1907 yılında inşaa ettirilmiştir. Günümüzde kiliseden camiiye çevrilmiş olan yapının, yeni adı Kazım Karabekir Camii'dir. Düzgün taş kesmeli yapıda iki renkli taş işçiliği görülür.